Κύμη 15 Αυγούστου 1908 Πανηγύρι Παναγίας Λιαουτσανισσας

Με μια ματιά στη σελίδα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ  η δημοσίευση του κυρίου Δημήτρη Πέππα μας ταξιδεύει στη Κύμη μιας άλλης εποχής.
ΚΥΜΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1908
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΙΑΟΥΤΣΑΝΙΣΣΑΣ
Μετά πάσης μεγαλοπρεπείας εν συρροή μεγίστη προσκυνητών ετελέσθη και αύθις εν τω Ναώ “Κοίμησις της Θεοτόκου” η μοναδική διά τον τόπον μας θρησκευτική πανήγυρις επί τη επετείω εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 15 Αυγούστου ε.ε. Την επομένην δε 16 παρετέθη κοινόν γεύμα και χάρις εις τας δραστηρίους ενεργείας του φιλοτίμου Δημάρχου μας κ.Ιωάννου Κ.Στεφάνου και των ευγενώς παρεχόντων την συνδρομήν των και προσωπικώς εργαζομένων διά την παράθεσιν του κοινού γεύματος, παρά αταξίας τινάς, διεξήχθη επίσης καλώς η όλη της πανηγύρεως διεξαγωγή δώσασα εν τούτοις αφορμήν ίνα εξετασθώσι θέματα τινά και αποκατασταθή έκαστος εις την θέσιν του.
Ευχής έργον ήθελεν είσθε εάν το παρ’ ημίν Δημοτικόν Συμβούλιον εξέληγε μόνιμον επιτροπήν εξ εγκρίτων συμπολιτών μας ήτις να υπέχη όλας τας ευθύνας της καλής διεξαγωγής της ωραίας ταύτης πανηγύρεως ίνα μη επαναληφθώσιν αι παρατηρηθείσαι αταξίαι διότι η πανήγυρις αύτη πλήν του θρησκευτικού σκοπού αυτής ενέχει μεγίστην σημασίαν διά την τελουμένην επικοινωνίαν των κατοίκων και την αδελφοποίησιν των προσερχομένων και παρά τας αντιδράσεις τας αστείας των θελόντων να επιδεικνύωσιν αντίθετον γνώμην διά να γίνηται και περί αυτών λόγος συμφέρον πάντες έχομεν να συντελώμεν όπως κατ’ έτος επαναλαμβάνεται η ώραία αύτη Πανήγυρις.
Αξιότιμε κ.Διευθυντά της εφημερίδος η “Κύμη”
Κατά το δοθέν κοινόν γεύμα όπερ και κατά το τρέχον έτος ως και κατά τα παρελθόντα εδόθη κατά την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έξωθι του επί τη εορτή ταύτη πανηγυρίζοντος ενταύθα ομωνύμου Ναού εν τέλει της διανομής των άρτων εις το πλήθος των συρρευσάντων και παρά την κοινήν τράπεζαν καθημένων φιλεόρτων παρετηρήθη ανεπάρκεια των από της προτεραίας εις την παρά τω Ναώ αποθήκην μετακομισθέντων τοιούτων. Επί τη ανεπαρκεία δε ταύτη το αξιότιμον μέλος του Εκκλ.Συμβουλίου κ.Ορ.Ζουρμπουλής όστις κοινή συναινέσει του Συμβουλίου τούτου είχεν αναλάβει συν τοις άλλοις και την προπαρασκευήν και μεταφοράν των εν λόγω άρτων μοι εδήλωσεν ως Προέδρου του Εκκλ.Συμβουλίου ότι θεωρηθέντων επαρκών των εις την ειρημένην αποθήκην του Ναού μετενεχθέντων άρτων είχον αφεθή εις την εν τη αγορά Κύμης προσωρινήν αποθήκην περί τους πεντήκοντα (50) τοιούτους ίνα χρησιμοποιήσωσιν εις την διατροφήν των κατά την επομένην της πανηγύρεως αμίσθων υπηρετών, εις ους θα ανετίθετο η περισυλλογή και εκκαθάρησις των εις την Πανήγυριν χρησιμοποιηθέντων σκευών, η κατάλληλος τοποθέτησις των εις τον Ναόν ανηκόντων και η διανομή εις ους ανήκον ιδιωτικών τοιούτων, ως τούτο εγένετο και καθ’ όλα τα προηγούμενα έτη των τυχόν περισσευόντων διατεθειμένων υπέρ πτωχών οικογενειών. Με παρεκάλεσε δε να μεριμνήσω περί της μεταφοράς και τούτων εις τον τόπον της Πανηγύρεως δους μοι και ανάλογον σημείωσιν (μπιλέτο) προς τον αποθηκάριον κ.Γ.Β.Γανώσην πράγματι δε παραλαβών τους διά την μεταφοράν αναγκαίους εκ των εις την Πανήγυριν υπηρετούντων απήλθον μετ’ αυτών εις την αγοράν και δι’ αυτών απέστειλα εις τον τόπον της Πανηγύρεως ευρεθέντας εξήκοντα πέντε (65) εν όλω άρτους.
Τούτο χάριν της αληθείας και προς διάψευσιν πάσης εναντίας διαδόσεως καθαπτομένης της υπολήψεως ατόμων ανωτέρων πάσης υποψίας.
Εν Κύμη την 23 Αυγούστου 1908
Ο Δήμαρχος Κυμαίων
Ιωάννης Κ. Στεφάνου
ΔΗΛΩΣΙΣ
Επειδή διεδόθη ότι εγένετο κατάχρησις επί του άρτου της πανηγύρεως εν τη αποθήκη ως αποθηκάριος εθεώρησα καθήκον μου απαραίτητον χάριν του γοήτρου των επιτρόπων όπως δημοσιεύσω λογοδοσίαν προς γνώσιν της αληθείας άπαντες. Πας δε ο αμφιβάλλων δύναται να προβή και εις λεπτομερεστέραν εξέτασιν. Παρέλαβον από τον Ν.Θωμάν αρτοποιόν 517 άρτους οκάδων 1.065, απέστειλα εις την αποθήκην εκκλησίας με τους εξής αγωγείς έκαστος των οποίων ελάμβανε και μπιλέτο διά την ποσότητα το στέλεχος των οποίων έχω εις χείρας μου.
Με Ι.Χρυσοχόν ψωμ.120, Π.Ελευθερίου 120, Δ.Καντένιον 70, Αντ.Ζουρμπουλήν 125. Εις υπηρεσίαν κεχωρισμένως 17. Ο ίδιος ο κ.Δήμαρχος 65, το όλον 517.
Γεώργιος Β. Γανώσης
(Εφημ. ΚΥΜΗ φ.130/5.10.1908)
ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Εκ Κύμης
Ιερός Ναός αγ.Αθανασίου δραχ 25, αγ.Τριάδος 15, αγ.Γεωργίου (Παραλίας) 5, Αλέξ.Πιπινέλης δρ 5, Αρ.Στεφάνου δχ 2, Ν.Β.Παπάς δρ 10, Π.Ν.Παυλίδης δχ 1, Δημ.Γ.Αστέρης συμβολαιογράφος δχ 5, Ν.Γ.Παπαμανώλης 20, Δ.Μαρινάγης 2, Ν.Αντωνόπουλος δρχ 5, Κ.Στάμος 5, Ν.Γιαννάκης 3, Αλ.Σταματιάδης 2, Πλ.Μαυρίκης 5, Ι.Μουρκουτάς 3, Γ.Μακρής μηχανικός 3, Λουκάς Αμαξάς 1, Γ.Παναγιώτου 3, Γ.Ι.Ελευθερίου 3, Ν.Γ.Κάραλης δρχ 15, Δ.Πεζάς 6, Αδελ.Γεωργικόπουλοι 15, Κ.Γεωργιάδης 5, Νικ.Δ.Σανιός 1, Ι.Τρόλιας 1, Ι.Χασιώτης λεπτ 50, Γ.Γενικαλιώτης 5, Ι.Αλεξανδρίδης 2, Ι.Φόρας 3, Θεο.Μοναχός 5, Δ.Νικολαϊδης 3, Α.Ψυχοϊός 3, Δ.Μήτρου 2, Στ.Μπάστας δρχ 3, Ι.Θεοδώρου 2, Αθ.Δαφνής 1, Αδελ.Δήμου 2, Ι.Ν.Σταμέλου 1
Λαύριον (Καμάριζα) Διά του εργολάβου Κ.Βλαχόγιαννη
Κ.Βλαχόγιαννης δρ. 5, Ν.Βλαχόγιαννης 2, Δ.Καφεντζής 1, Δ.Ζήκος λεπ 30, Αθ.Σίδερης λπ 50, Κωνσταντίνου λπ 30, Δ.Βέκιος δρ 1, Ιωάν.Αλεξάνδρου δρ 1, Δ.Ι.Κούρουπας 2, Αγ.Αγγελή δρ 5, Ν.Μιχαηλίδης 2, Ι.Τσολάκος 1, Αθ.Ζαφείρης 1, Ι.Γ.Καλιανός 3, Δημ.Χαντζαλής 5, Γ.Καρυστινός 2, Ηρ.Βλαχόγιαννης 5, Αθ.Δ.Βλαχόγιαννης 2, Στυλ.Ηλίας 2, Κ.Τσολάκος 2, Δ.Θωμά 2, Ι.Χαντζαλής 2, Ι.Μικράκης 1, Κ.Ηλίας 2, Ν.Καλύβης 2, Αρισ.Χατζημανώλης 2, Δ.Κυπιώτης λεπ 50, Κ.Καλύβης δρ 2, Γ.Ι.Σπανός 5, Κ.Κούρουπας 1, Γ.Αθηναίος 2, Ι.Ψαράκης 1, Ι.Σ.Μπούνιας 2, Ι.Κηρύμης 5, Ν.Λ.Παπάς 2, Γρηγόρ.Κυπιώτης λεπ 50.
Εκ Σκύρου Διά του Δημ.Καλλίστα εργολάβου.
Δ.Καλλίστας δρ 5, Θ.Γιακομόπουλος 1, Ι.Βολιώτης 10, Ρ.Α.Γιαλούρης δρ 1, Παπά Μαντζουράνης 1, Κ.Βεναρδής 1, Ι.Μανωλιάς 1, Γ.Φερεντίνος 1, Ν.Βεναρδής 2, Κ. Καπαμάς 2, Δ.Γεωργούδης 2, Κ.Μαρίνος 2, Κ.Λαγώς 2, Γ.Καλογιάννης 2, Ν.Φαφούτης 1, Γ.Σάγος 1, Κ.Π.Παυλίδης 1, Ε.Τσαλούμας 1, Ηλ.Α.Ελιάς 5, Ι.Μπαλαμπάνης 2, Κ.Μπόνος 2, Γ.Μωραϊτης 5
Εκ Θάσου
Γ.Κ.Λούλης μεζίτη 1 1/2, Νικ.Γ.Λούλης μεζίτη 1, Βασ.Γ.Καρυστινός μεζ 1, Ι.Α.Τρίμης 1, Κων.Μπαφαλούκας μεζ 1, Α.Κάβαλης (Αμπέλια Χαλκίδος) 1, Αρισ.Δοβήλος (Μακεδών) μεζ 1/2, Δ.Αναγνώστου Κ.Αναγνώστου (χωρίον Κακολύριον) μεζ 1/2, Μάρ. Γκρους μεζ 1, Γεώρ.Σωτηριάδης 1/4, Γ.Καπαμάς μεζ 1, Ν.Οκτωνιάτης 1, Ν.Φισκατόρης 1, Α.Αποστόλου 1, Αν.Πράπας 3/4, Αχ.Δρόσου (Μακεδών) 1/4, Δ.Καραβάς 1/2, Σ.Σωτηριάδης 1/2, Μ.Κουρμπασής 1/4, Δ.Κυπιώτης 1.